LIVING


< Jakob Jakobs
birt:
marr: 20 Apr 1760

 
 LIVING 


LIVING
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLIVING


< Harmke Harms Abbringa
birt:
marr: 20 Apr 1760

 
 LIVING 


LIVING
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJacob Harms Bouwman


< Anje Jacobs Bouwman
birt: 9 Jan 1797
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 11 Feb 1871
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 9 Apr 1815

 
 LIVING 
 
 Harm Cornelis 
 birt: Thesinge, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 1 May 1757
 
  LIVING 
 
 Jacob Harms Bouwman 
birt: 5 Feb 1765
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 31 Jan 1822
plac: Sint Annen,Netherlands


Anje Siemens van Dijk
marr: 17 Jun 1792
birt: Sint Annen,Netherlands
 
  LIVING 
  marr:
 Anje Klasens 
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands
marr: 1 May 1757
 
 LIVING 
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexAnje Siemens van Dijk


< Anje Jacobs Bouwman
birt: 9 Jan 1797
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 11 Feb 1871
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 9 Apr 1815

 
 LIVING 
 
 Anje Siemens van Dijk 
birt: Sint Annen,Netherlands


Jacob Harms Bouwman
marr: 17 Jun 1792
birt: 5 Feb 1765
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 31 Jan 1822
plac: Sint Annen,Netherlands
 
 LIVING 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHarm Cornelis


< Jacob Harms Bouwman
birt: 5 Feb 1765
plac: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: 31 Jan 1822
plac: Sint Annen,Netherlands
marr: 17 Jun 1792

 
 LIVING 
 
 Harm Cornelis 
birt: Thesinge, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands


Anje Klasens
marr: 1 May 1757
birt: Ten Boer, Groningen, Netherlands
deat: Ten Boer, Groningen, Netherlands
 
 LIVING 

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index