Thomas

 
 Mr. Derck 
 birt: ABT 1600
plac: Netherlands
 Hindrick 
 birt: ABT 1620
marr: ABT 1641
plac: Netherlands
 
  Mrs. Derck 
 birt: ABT 1600
plac: Netherlands
 Derk  
 birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
  Mrs. Anje Hindrick 
 birt: ABT 1622
deat: BEF 1676
marr: ABT 1641
plac: Netherlands
 Hindrik 
 birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr:
 
  Anne 
 birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 Thomas 
birt:
 
 DewerJans 
birt: ABT 1672
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexJan

 
 Mr. Derck 
 birt: ABT 1600
plac: Netherlands
 Hindrick 
 birt: ABT 1620
marr: ABT 1641
plac: Netherlands
 
  Mrs. Derck 
 birt: ABT 1600
plac: Netherlands
 Derk  
 birt: ABT 1642
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 6 Apr 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 
  Mrs. Anje Hindrick 
 birt: ABT 1622
deat: BEF 1676
marr: ABT 1641
plac: Netherlands
 Hindrik 
 birt: ABT 1670
plac: Netherlands
marr: 17 Jun 1694
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr:
 
  Anne 
 birt: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
deat: BEF 1684
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
marr: 31 Dec 1665
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands
 Jan 
birt:
 
 DewerJans 
birt: ABT 1672
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexDewerJans


Thomas
birt:


Jan
birt:

 
 DewerJans 
birt: ABT 1672


Hindrik
marr:
birt: ABT 1670
plac: Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexHidde Claesen


< Klaas Hiddes
birt: 7 Oct 1708
plac: Bedum, Groningen, Netherlands
marr: 4 Jul 1751

 
 Hidde Claesen 
birt: 13 Jan 1678
plac: Westeremden, Loppersum, Groningen, Netherlands


Jantien Arents
marr:
birt: 20 Nov 1681
plac: Bedum, Groningen, Netherlands

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline IndexLIVING


LIVING
birt:

 
 Syds Eilerts
 birt: ABT 1630
plac: Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 Hans Eilerts 
 birt: ABT 1652
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
  Mencke Mercks
 birt: ABT 1630
marr: 16 Mar 1651
plac: Dokkum, Haskerland, Friesland, Netherlands
 Ellert Hanses 
 birt: 1677
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1755
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1701
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 
  Hanke Sietzes 
 birt: ABT 1654
plac: Netherlands
marr: ABT 1674
plac: Terband, Aengwirden, Friesland, Netherlands
 Sytze (Ellerts) Elderts|Sytse Elders, Sytze Elders, Sijtze Elderts 
 birt: 1731
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
deat: 1792
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Trijn Egberts 
 deat: 1756
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1717
plac: Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Netherlands
 Sijger Sijtzas van der Laan|Zieger Sijtzes ; Sieger Sytzes; Syger Sytzes van der Laan 
 birt: 18 Oct 1769
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 23 Nov 1826
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   Mr. Freerk 
   marr:
  Jeltje Freerks 
 birt: 1731/1734
deat: 1800/1807
marr: 16 Feb 1754
plac: Friesland, Netherlands
 
  Mrs. Freerk 
 marr:
 Bouwe Siegers van der Laan 
 birt: 29 Mar 1810
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 18 Dec 1855
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   LIVING 
   marr:
   Rein Bouwes Zijlstra 
   birt:
deat: 21 Jan 1814
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
    LIVING 
   marr:
  Sijtske Reins Zijlstra 
 birt: 22 Mar 1772
plac: Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1829
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 16 Feb 1794
 
   LIVING 
   marr:
  Minke Sipkes Postma 
 birt:
deat: 21 Feb 1817
plac: Drachten, Smallingerland, Friesland, Netherlands
 
  LIVING 
 marr:
 Sieger Bouwes van der Laan 
 birt: 29 Aug 1847
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 7 May 1929
plac: Michigan, USA
marr: 16 Nov 1873
plac: Schoterland, Netherlands
 
   Mr. Jelps 
   birt: ABT 1720
   Franke Jelps 
   birt: ABT 1740
 
    Mrs. Jelps 
   birt: ABT 1720
   Klaas Frankes Blaauw 
   birt: ABT 1770
deat: 11 Nov 1853
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
     Mr. Klaas 
     birt: ABT 1720
    Jantje Klazes 
   birt: ABT 1740
 
    Mrs. Klaas 
   birt: ABT 1720
  Neeltje Klazes Blaauw 
 birt: 17 Mar 1812
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 28 Jan 1892
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 20 Mar 1833
 
   Jan Geerts 
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
   Bartele Jans de Vries 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
marr:
 
    Lijsbert  
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
  Lijsbert (Elisabet) Barteles de Vries 
 birt: 1771
plac: Tiel, Gelderland, Netherlands
deat: 31 Jan 1850
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: ABT 1811
 
   Mr. Roel 
   marr:
  Klaaske Roels 
 birt: ABT 1740
plac: Netherlands
marr:
 
  Mrs. Roel 
 marr:
 Bouwe van der Laan 
 birt: 23 Oct 1874
plac: Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 28 Feb 1947
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1898
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
   Jan Geerts 
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
   Bartele Jans de Vries 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
deat: 19 Aug 1826
plac: Heerenveen, Netherlands
marr:
 
    Lijsbert  
   birt: ABT 1720
plac: Netherlands
marr:
   Jan Berteles de Vries 
   birt: 1766
plac: Netherlands
marr:
 
     Mr. Roel 
     marr:
    Klaaske Roels 
   birt: ABT 1740
plac: Netherlands
marr:
 
    Mrs. Roel 
   marr:
   Barteld Jans de Vries 
   birt: 1789 or 1790
deat: 28 Jun 1847
marr: 1 Sep 1814
 
     Reinder Vos 
     marr:
    Lummigen Reinders Vos 
   birt: ABT 1760
plac: Netherlands
marr:
 
    Mrs. R. Vos 
   marr:
   Lubbert Barteles de Vries 
   birt: 28 Sep 1822
plac: Fok, Netherlands
deat: 22 Jan 1881
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848
 
     Johannes Lammerts 
     marr:
     Lubbert Jans Pasveer 
     birt: 1 Apr 1754
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 14 May 1788
 
      Fenne Piers 
     marr:
    Martha Lubberts Pasveer 
   birt: 22 Dec 1796
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 8 Aug 1835
marr: 1 Sep 1814
 
     Sybren Pibes van der Heide 
     marr:
    Akke Sybrens van der Heide 
   birt: 27 Nov 1759
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
deat: 13 Jul 1840
plac: Nijehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands
marr: 14 May 1788
 
    Grietje Tjeerds 
   marr:
  Martha Lubberts de Vries|Martje 
 birt: 11 Mar 1849
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
deat: 1 Oct 1928
plac: Michigan, USA
marr: 16 Nov 1873
plac: Schoterland, Netherlands
 
   Ferdinandus Wysheit 
   birt: ABT 1690
plac: Netherlands
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
   Hendrik Ferdinandus Beyseyt 
   birt: ABT 1728
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
 
    Johanna Jacobs Orels 
   birt: ABT 1692
marr: 22 Apr 1715
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
   Ferdinand Hendriks Bijzit 
   birt: 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
deat: 8 Dec 1809
plac: Noorderdrachten, Drachten, Smallingerland (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
 
    Johanna Pieters 
   birt: ABT 1730
marr: 28 Jan 1753
plac: Leeuwarden (Friesland), Netherlands
   Diemer Ferdinants Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit 
   birt: 19 Mar 1777
plac: Beetgum, Netherlands
deat: 21 Aug 1854
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr:
 
    Saakje Diemers 
   birt: ABT 1750
plac: Vrouwenparochie, Het Bildt (Friesland), Netherlands
marr: 28 Jul 1776
plac: Beetgum, Menaldum, Menaldumadeel (Friesland), Netherlands
  Aaltje Diemers Beijseit|Beijseit, Bijseit, Bijzeit , Bijzet, Bijzit 
 birt: 15 Apr 1826
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1848
 
   Hendrik Blaauw 
   birt: ABT 1719
plac: Netherlands
   Lammert Hendriks Blaauw 
   birt: 1745
plac: Netherlands
marr:
 
    Jeltje Klaases 
   birt: ABT 1719
plac: Netherlands
  Antje Lammerts Blaauw 
 birt: ABT 1780
plac: Benedenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
deat: 13 Oct 1862
plac: Bovenknijpe, Heerenveen, Friesland, Netherlands
marr:
 
   Oeds Jans 
   birt: Netherlands
  Janke Oedses|Akke Oetzes 
 birt: 1748
plac: Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Netherlands
marr:
 
  Ybeltje Japsers 
 birt: Netherlands
 LIVING 
 birt:
marr:
 
   Jacob Sjoukes Berga 
   marr:
  Eiske Berga 
 birt: 11 Oct 1876
plac: Hemrik, Opsterland, Friesland, Netherlands
deat: 3 Oct 1949
plac: Heerenveen, Aengwirden, Friesland, Netherlands
marr: 21 May 1898
plac: Aengwirden, Friesland, Netherlands
 
  Pietje Ates Bijstra 
 marr:
 LIVING 
birt:


LIVING
marr:
 
 LIVING 
marr:

Map | List of Individuals | List of Surnames | Timeline Index